ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

19/12/2563 "สำเร็จการศึกษา"

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563" ฌ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย โอกาสนี้ นายวิญญู ได้แสดงความยินดี และชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ ได้ใช้ ความมุ่งมั่นและความมานะพยายามในการเรียน ด้านวิชาการ และฝึกประสบการณ์จริง จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษานำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพด้วยความภาคภูมิใจ และขอให้ใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เพราะการปฏิบัติงานที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ ต้องใช้ทั้งความอดทนอดกลั้น ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีสภาพ แตกต่างและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน" ทั้งนี้ นางสาวปฐมา สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนอบน้อมบริบาร ได้ รายงานผลการจัด การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็ก-เล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า โรงเรียนนอบน้อมบริบาล เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและ การดูแลเด็กเล็กขึ้นในปีการศึกษา 2563 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ในสายวิชาชีพ เพื่อร่วมทำงานเป็นทีม กับพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติภารกิจพื้นฐาน ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาได้กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ การช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะที่หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ผู้ช่วยทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็ก" ของโรงเรียนนอบน้อมบริบาล ประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาตลอด ปีการศึกษา2563 มีผู้สำเร็จการศึกษา ท้้งสิ้น 37 คน และได้ทำงานในโรงพยาบาล ในสถานประกอบการ การดูแล ผู้สูงอายุ 30 คนและกำลังเข้าฝึกปฏิบัติงานจำนวน 7 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ