ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า "จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สำนักงาน กพ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้บุคลากรทุกคนสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเองกลุ่มอำนวยการจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยทักษะดังกล่าวคลอบคลุมความสามารถ ใน 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) การเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรโดยใช้ทักษะด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิดการบริการภาครัฐ ความคล่องตัว ความคุ้มค่า ด้วยความรวดเร็ว สะดวก เข้าถึงบริการต่างๆ ง่ายมากขึ้นรองรับการปฏิรูปการศึกษา ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 54 คน ณโรงเรียนโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ