ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนการครองเรือนด้วยความสงบสุขและการสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักคุณธรรม

&&&...ตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ. ศ. (2559-2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดให้คุณธรรมนำการพัฒนาพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ พึ่งยึดถือและปฏิบัตินำมาพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2562 โดยการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมของ ข้าราชการ ขึ้นในระหว่าง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 74 คน ร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนการครองเรือนด้วยความสงบสุขและการสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักคุณธรรม 5 4 หลักได้แก่พอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาอีกทั้งได้ค่ะจัดและแก้ไขปัญหาภายในองค์กรและรักษาความดีให้คงที่จากการร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้รับเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์เรวัตน์ เรวโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาลัยและพระครูสุปุญญาภิรม พระวิปัสสนาจารย์ ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ