ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงรายเข้มประชุมสถานศึกษาแก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น 3 อำเภอนำร่อง เมือง-พาน-แม่สาย พัฒนาทักษะเพศวิถี

เชียงรายเข้มประชุมสถานศึกษาแก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น 3 อำเภอนำร่อง เมือง-พาน-แม่สาย พัฒนาทักษะเพศวิถี $$$...เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.2561 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผวจ.เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นที่อยู่ในสถานศึกษา เนื่องจากได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาในการพัฒนาตัวเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศไม่เพียงพอ ทำให้วัยรุ่นไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีนพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 300 คนร่วมการประชุม ***นพ.พิษณุ กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของงานเอดส์ สนง.สาธารณสุขเชียงราย พ.ศ.2560 ระบุว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ25.9 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 นักเรียนอายุเฉลี่ย 17 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 37.2 วัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่า 2 คน ร้อยละ 31.1 วัยรุ่นที่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่รักมีร้อยละ 23.1 และยังพบว่าโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาที่ 36 เชียงราย-พะเยา มีนักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษากลางคันสาเหตุจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนจำนวนมาก ***ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย จึงได้ผลักดันขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้ผ่านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามภารกิจที่ 3 จาก 9 ภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วใน 3 อำเภอนำร่อง ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.พาน และอ.แม่สาย นพ.พิษณุกล่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ