บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายอนุรักษ์ พรมเลข

นายอนุรักษ์ พรมเลข

Mr.Anurac Promlag

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด

series.9mm@gmail.com


นางสาวอรพิน หมูจีนะ

นางสาวอรพิน หมูจีนะ

Miss Orapin Moojeena

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

orapin29@hotmail.com


น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว

น.ส.นารีรัตน์ ชื่นแก้ว

MissNareerat Chuenkaeo

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

nareerat.c@sueksa.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ