บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายคมสัน บุญตั้ง

นายคมสัน บุญตั้ง

Mr. Komsun Boontang

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Komsun_boontang@hotmail.com


นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์

นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์

Mrs. Orapin Insuwan

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

orapin1322@hotmail.com


นางสาววารินทร์ วิตูล

นางสาววารินทร์ วิตูล

Miss Warin Witoon

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

warin.witoon@gmail.com


น.ส.	ผุสดี จิรนากุล

น.ส. ผุสดี จิรนากุล

Miss Putsadee Jiranakul

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

putsadee.cr@sueksa.go.th


น.ส.สุภาวดี ตันใจ

น.ส.สุภาวดี ตันใจ

Mrs. Supawadee Tunjai

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

st.yaimai@gmail.com


น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ

น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ

MissSirintip Wongjai

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นิติกร ปฏิบัติการ

law.c.p.e.o@gmail.com


น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ

น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ

MissPalita Chamnankit

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

palita.c@sueksa.go.th


น.ส.พรนภา เขื่อนแก้ว

น.ส.พรนภา เขื่อนแก้ว

Missphornnapa kaunkeaw

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

phornnapa_kh@ksp.or.th


น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว

น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว

MissSaipin jannew

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติการ

saipin_ch@ksp.or.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ