ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 ธันวาคม 2565
2  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 พฤศจิกายน 2565
3  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 พฤศจิกายน 2565
4  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 16 พฤศจิกายน 2565
5  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 16 พฤศจิกายน 2565
6  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 พฤศจิกายน 2565
7  ประกาศแผนการเช่ารถยนต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 พฤศจิกายน 2565
8  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 ตุลาคม 2565
9  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 ตุลาคม 2565
10  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 ตุลาคม 2565
11  สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (สขร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
12  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
13  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
15  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 2 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 31 มีนาคม 2565
16  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 31 มีนาคม 2565
17  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 31 มีนาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ