คู่มือ / ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการคู่มือ / ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  jdhd นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 6 กรกฎาคม 2565
2  jdhd นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 6 กรกฎาคม 2565
3  jdhd นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 6 กรกฎาคม 2565
4  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
5  แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
6  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
7  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
8  แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกศึกษาธิการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
9  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
10  เกณฑ์การบริหารงานบุคคล - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 เมษายน 2565
11  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
12  แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) - นางวรุณี แก้วสุข 10 สิงหาคม 2564
13  แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
14  มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ - นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 6 พฤศจิกายน 2563
15  ประกาศ สช. เรื่อง ยกเลิกหลักสูตรต้นแบบของ สช. จำนวน 10 หลักสูตร นางสาวปพิชญา นนทมาตย์ 16 ตุลาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ