ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รายการระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ว8-2566 แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
2  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
3  ว17-2566 แนวทางการลงโทษวินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
5  กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
6  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
7  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
8  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
9  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับที่ ๒ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
10  กฎกระทรวงขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
11  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
12  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ 10 กรกฎาคม 2566
13  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
14  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 - น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย 6 กรกฎาคม 2566
15  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ