ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาะบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
3  การจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
4  ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
5  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังห น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
6  ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 120 ช่วง ต.แม่นาเรือ - ต.วังเหนือ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
7  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทาง (SDG4 Road map) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
8  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 7 กันยายน 2566
9  การประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน น.ส.พัชนี ทองคำ 6 กันยายน 2566
10  การประชุมสรุปผลการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 29 สิงหาคม 2566
11  การประชุมเตรียมความพร้อมวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 น.ส.พัชนี ทองคำ 28 สิงหาคม 2566
12  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
13  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
14  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
15  ประชุมทบทวนเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
16   การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการการศึกษาของบุคลากรในพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
17  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไชต์ของสำนักงาน รุ่นที่ 1 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
18  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 17 สิงหาคม 2566
19  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 16 สิงหาคม 2566
20  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 15 สิงหาคม 2566
21  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศตามแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ จังหวั น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 10 สิงหาคม 2566
22  การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 9 สิงหาคม 2566
23  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 นางวรุณี แก้วสุข 9 สิงหาคม 2566
24  การสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจ ข้ามแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 8 สิงหาคม 2566
25  ประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 7 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ