• [20/6/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 • [13/6/2561] การคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
 • [1/6/2561] ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
 • [31/5/2561] เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2561
 • [30/5/2561] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงราย
 • [23/5/2561] ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเชิญชวนประกวดเยาวสตรีไทย วันสตรีไทย ประจำปี 2561
 • [23/5/2561] ขยายโครงการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • [18/5/2561] โครงงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • [17/5/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [16/5/2561] สรุปผลการสอบ O-NET, NT และ RT ในระดับจังหวัด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


ประชุม อ.ก.ศ.จ.เชียงราย ครั้งที่ 6/2561...

รายละเอียด

ตรวจติดตามอาหารกลางวันนักเรียน...

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระ...

รายละเอียด

ประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดป...

รายละเอียด

พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน...

รายละเอียด

ประชุม กศจ.เชียงราย ...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (23 พ.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (25 เม.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (26 มี.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (27 ก.พ. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560 (22 มิ.ย. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8159 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำี พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8156 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (15 มิ.ย. 2561)
โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และ การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) (14 มิ.ย. 2561)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1073/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน (28 พ.ค. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.64/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (31 ม.ค. 2561)
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ (15 พ.ย. 2560 )
คำสั่ง สป.ที่ 920/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (06 ก.ย. 2560)
การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 (06 ก.ย. 2560)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ