• [14/11/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [14/11/2561]  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีไทย 100% ประจำปี พ.ศ.2562
 • [14/11/2561] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
 • [13/11/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
 • [6/11/2561] กฐินพระราชทาน
 • [31/10/2561] โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย (ต่อ)
 • [31/10/2561] โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย
 • [31/10/2561] การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
 • [30/10/2561] กองทุนพัฒนาเทคโนโยลีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [29/10/2561] โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


บรรจุครูใหม่...

รายละเอียด

ผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานไฟพระฤกษ์ ...

รายละเอียด

ความพร้อมด้านที่พัก...

รายละเอียด

บรรจุครูใหม่...

รายละเอียด

การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาระดับภาค (ภาคเห...

รายละเอียด

ติดตามการดำนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ ...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ (16 พ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (25 ต.ค. 2561)
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (2 ต.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (28 ส.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (16 พ.ย. 2561)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนนปี 2562”
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (7 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (6 พ.ย. 2561)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Piano Competition 6 – 14 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) (16 พ.ย. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่2258/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า (2 พ.ย. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1437/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชกา (29 ต.ค. 61)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน (29 ต.ค. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (20 ก.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ